www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

Solidarity Unlimited?: Open Call
01 Okt, 2004 -
31 Mar, 2005
Mange forskellige kunstnere deltog i Open Call
Open Call udstilling

Klik på billedet og se flere billeder
Open call. Submission for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity- Space of Remarks and Comments.
Solidarity UNLIMITED? Is an interdisciplinary art project. Theoretically it is a follow-up on our last year's international project Gæstebud - Feast/Hospitality.
With new angles on human relations, we invite a number of international artists, critics, activists and more to place the notion of Liberty, Equality and Fraternity on the agenda in the current social and political life in Denmark.
Solidarity UNLIMITED? runs from October 1st until March 2005.
Throughout the project rum46 will function as a Space of Remarks and Comments.
We invite you to send texts, works, articles, press cuttings, images, videoes, CD´s, radio programmes and more to comment or reflect upon the above mentioned issues.
Your submission can be an A4 hardcover file or as a A4 paper (21x29,7cm) maximum. Number of pages, pieces, notes etc. is up to you.
The submitted material will be archived and represented in the gallery space rum46.
Each week we will present a varied selection of the submitted material.
With this part of the project we hope to be able to create a space of free speech.
We would like to receive the submitted material starting now until November.12 th . The first material will be used from October 6th. 2004
Solidarity UNLIMITED? Space of Remarks and Comments is a work in progress. You are welcome to submit additional material throughout the project.
Apart from Space of Remarks and Comments we have also invited artists to make art projects in public spaces in Århus and we will arrange talks and debates in the premises of rum46.
Please feel free to send this invitation to anyone you feel would like to comment.
Læs konceptbeskrivelsen for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity
Read the english concept for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity


Konceptbeskrivelsen for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Solidarity UNLIMITED?
Frihed, Lighed, Broderskab

Udstillingsstedet rum46 præsenterer kunstprojektet "Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab". Kunstprojektet er tværfagligt og skal ses som en tematisk opfølgning på sidste års internationale projekt Gæstebud – feast/ hospitality. Med nye vinkler på mellemmenneskelige relationer inviterer vi en række internationale kunstnere, aktører og foredragsholdere til at sætte Frihed, Lighed, Broderskab på dagsordenen i den aktuelle sociale og politiske hverdag i Danmark.

Med de nyliberale strømninger fra 1980'erne og 1990'erne har vi oplevet en ekstrem dyrkning af den individualistiske frihed på bekostning af måske både ligheden og broderskabet/fællesskabet. I Danmark har denne tendens ført til en noget for noget politik og et noget for noget fællesskab, hvor der ikke umiddelbart er plads til solidaritet i den politiske tænkning eller i den (mellem)menneskelige handling (Solidaritet: En følelse af samhørighed og sympati med og vilje til at hjælpe eller støtte andre = sammenhold).

Dette er en politisk tendens/udvikling, vi ikke blot ser begrænset til Danmark, men som også udspiller sig i en lang række andre vestlige lande. "Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab" er et forsøg på at etablere en modrepræsentation eller en modoffentlighed til de nyliberale tendenser: altså en modstand til den aktuelle, dominerende politiske situation.

Det demokratiske samfund er oprindeligt baseret på principperne om frihed, lighed og broderskab (solidaritet). Hvor vanskelige de end kan være at forene. Uden det demokratiske fællesskab, bryder demokratiet sammen. Med den noget for noget politik og det noget for noget fællesskab, der hersker, forsvinder den umiddelbare[1] frihed eller det umiddelbare fællesskab; man bliver inkluderet eller ekskluderet i et fællesskab alt efter, hvad man som menneske har at byde på eller fra hvilken kulturel, etnisk, religiøs og social baggrund man kommer. Med projektet Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab vil rum46 aktualisere fællesskabsbegrebet og debattere muligheder for et åbent fælleskab, der er baseret på mangfoldighed og accept af både (u)enighed og ikke-identisk lighed[2].

Vi ønsker at genetablere, reflektere over og konstant udfordre forholdet mellem treenighedstankens frihed, lighed, broderskab i en dynamisk og lydhør sameksistens, hvor modsætninger og forskelle er et supplement til lighed og en mulig grobund for et mere umiddelbart fællesskab.

Kunstprojektet er et udtryk for forståelsen af kunst som social kommunikation. Det er altså ikke formen, der bliver relevant i denne sammenhæng, men en praksis der kan sætte samfundsmæssige problemstillinger på spil. De involverede kunstnere, aktører og debattører fremviser  nye rum og handlingsmuligheder, alternativer i forhold til det samfund vi selv er en del af, via udveksling og interaktion i det sociale, politiske og kulturelle felt med bl.a. udgangspunkt i det æstetiske.

Med opfattelsen af at det åbne offentlige rum er det optimale mødested for udveksling/ kommunikation mellem med- og modspillere i samfundet har vi valgt, at Solidarity Unlimited? Frihed, Lighed, Broderskab skal udfolde sig i Århus byrum samt i rum46s lokaler, der i hele perioden vil fungere som et levende informations– og debatsted (publikation), hvor alle med interesse i denne problemstilling kan bidrage med tekster, værker, ytringer.

Følgende kunstnere er inviteret til at deltage med projekter, lavet specielt til Solidarity UNLIMITED?:

Jakob Ørsted ( DK )
Brett Bloom ( USA )
Section8 ( USA )
Lana Lin & Lan Thao Lam ( Vietnam, New York )
16Beaver Group ( USA )
Marie Markmann, Nis Rømer Poulsen, Jesper Dyrhauge ( Danmark )

Foredragsholdere:

Anne Sofie Fogtmann ( Statskundskab og arkitektur ) ( Danmark )
Anders Lundkvist ( politisk økonomi ) ( Danmark )
Anne Marie Helger ( komiker, samfundskritiker ) ( Danmark )

[1] Den umiddelbare frihed eller det umiddelbare fællesskab skal forståes som ubetinget frihed eller ubetinget fællesskab, hvor der ikke er tale om forbehold – alla den ubetingede gæstfrihed (Derrida). En tanke baseret på en form for utopi.

[2]... det gælder om at konstituere et forhold, der ikke er baseret på indentitet og forsøge at begribe muligheden for et fællesskab, der er baseret på ikke-identisk lighed, dvs hvor forskel er et ikke-truende supplement til lighed" IN: "Hæfter for Gæstfrihed" af Mikkel Bolt Rasmussen.

Read the english version of the concept for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Solidarity UNLIMITED? Frihed, Lighed, Broderskab er støttet af Århus Kommunes Kulturpulje, Århus Amt, Kunststyrelsen & LO

The english version of the concept for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Solidarity UNLIMITED?
Liberty, Equality, Fraternity

The exhibition space rum46 presents the art project "Solidarity Unlimited? Liberty, Equality, Fraternity". This interdisciplinary art project should be seen as a thematic follow-up to last year's international project Gæstebud - feast/hospitality. With new angles on human relations, we invite a number of international artists, participants and lecturers to place Liberty, Equality, Fraternity on the agenda in the current social and political everyday life in Denmark.

With the new liberal stream from the 1980's and 1990's we have experienced an extreme growth of individualistic liberty - maybe at the cost of both equality and fraternity. In Denmark this tendency has led to give and take politics and a give and take community where there is no place, on the face of it, for solidarity in political thinking or in (and between) human actions (Solidarity: A sense of connection and sympathy with, and will to help or support, others = cohesiveness).

This is a political tendency/development which we see not only limited to Denmark, but also one which occurs in a long list of other Western countries. "Solidarity Unlimited? Liberty, Equality, Fraternity" is an attempt to establish a counter-representation or a counter-publicity to the new liberal tendencies: meaning an opposition to the current, dominant political situation.

The democratic society is originally based on the principals of liberty, equality and fraternity (solidarity) - however difficult they may be to unite. Without the democratic community, democracy will break down. With a ruling give and take politics and a give and take community, the spontaneous[1] liberty or the spontaneous community disappears; one becomes included or excluded in a community dependant on what one, as a human, has to offer, or from which cultural, ethnic, religious and social background one comes. With the project Solidarity Unlimited? Liberty, Equality, Fraternity rum46 aims to make the notion of community topical and discuss the possibilities of a more spontaneous and open community which is based on diversity and acceptance of both (dis)unity and non-identical equality.

We wish to reestablish, reflect on and constantly challenge the distribution of the Trinity of Liberty, Equality and Fraternity, in a dynamic and attentive co-existence, where contrast and differences can be a supplement to equality and a possible breeding ground for a more spontaneous community.[2]

The art project is an expression for the understanding of art as social communication. It is not the form which is relevant in this connection, but a practice which can put societal problems in play. The artists, participants, and debaters involved show new spaces and possibilities of action, alternatives in relation to the society we ourselves are part of, via exchanging and interaction in social, political and cultural fields - with a starting point, amongst others, in the aesthetic.

With the understanding that the open, public space is the optimal meeting place for exchange/communication between partners and opponents in society, we have decided that Solidarity Unlimited? Liberty, Equality, Fraternity will unfold in the city space of Århus as well as in the premises of rum46, which will throughout the period function as Space of Remarks and Comments, where anyone with an interest in these matters can contribute texts, works, expressions.

Artists invited to take part:

Jakob Ørsted ( Denmark )
Brett Bloom ( USA )
Section8 ( USA )
Lana Lin & Lan Thao Lam ( Vietnam, New York )
16Beaver Group ( USA )
Marie Markmann, Nis Rømer Poulsen, Jesper Dyrhauge ( Denmark )

People invited to give talks:

Anne Sofie Fogtmann ( political science and architecture ) ( Denmark )
Anders Lundkvist ( political economi ) ( Denmark )
Anne Marie Helger ( comedian, social critic ) ( Denmark )

[1] The spontaneous liberty or the spontaneous community should be understood as unconditional liberty or unconditional community, where there is no talk of proviso - as in the unconditional hospitality (Derrida). A thought based on a form of Utopia.

[2] "... it is concerned with constituting a relation which is not based on identity, and attempting to comprehend the possibility of a community which is based on non-identical equality; that is, where difference is a non-threatening supplement to equality" IN: "Hæfter for Gæstfrihed" (Pamphlets on Hospitality) by Mikkel Bolt Rasmussen.

Læs den danske udgave af konceptbeskrivelsen for Solidarity UNLIMITED? Liberty, Equality, Fraternity

Solidarity UNLIMITED? Frihed, Lighed, Broderskab is supported by Århus Kommunes Kulturpulje, Århus Amt, Kunststyrelsen & LORELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46